Algemene voorwaarden

 1. Iedereen die De Leerfabriek betreedt of deelneemt aan het programma, accepteert de Algemene Voorwaarden en gedraagt zich naar de huisregels van de locatie (De Cour, Marktstaat 6, 4844 CR TERHEIJDEN).
 2. Personen jonger dan 18 jaar dienen altijd toestemming te vragen aan hun ouder(s)/verzorger(s) over deelname aan De Leerfabriek. Het formulier dient dan ook ondertekend te zijn door de ouder(s) of andere bevoegde(n).
 3. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming van de inschrijving van de deelnemers aan De Leerfabriek.
 4. Elk kind heeft recht op 1 gratis meeloopmiddag.
 5. Er zijn twee keuzes in het afnemen van de modules te weten: “vast lidmaatschap”, elke maand wordt er een bedrag per module afgeschreven of “betalen per module” er wordt eenmalig een bedrag afgeschreven voor de betreffende module.
 6. Het lidmaatschap gaat in voor bepaalde of onbepaalde tijd en start op de datum dat het inschrijf- en machtigingsformulier wordt ondertekend.
 7. Bij inschrijving van “vast lidmaatschap” machtigt u De Leerfabriek voor het starten van een automatische doorlopende incasso. Het bedrag van het lidmaatschap wordt door De Leerfabriek rond de eerste van de maand geïncasseerd. Contante betaling is niet mogelijk.
 8. Bij inschrijving van “betalen per module”, machtigt u De Leerfabriek om het bedrag voor de betreffende module via een eenmalige automatische incasso te innen, de afschrijving vindt plaatst rond de eerste van de maand voor de betreffende module. Contante betaling is niet mogelijk.
 9. De vastgestelde bedragen per module die per maand worden geïncasseerd zijn een gemiddelde, welke gebaseerd zijn op een compleet schooljaar. De hoogte van het bedrag per maand blijft hierdoor gelijk en wijzigt dus niet door feestdagen of vakanties.
 10. De Leerfabriek is gesloten tijdens de schoolvakanties van Regio Zuid. Daarnaast is De Leerfabriek gesloten op feestdagen. In geval van onduidelijkheden met betrekking tot vrije en of feestdagen is het besluit van de Leerfabriek leidend.

 

 1. Bij het in gebreke blijven van de betaling van het lidmaatschap, zijn de verschuldigde bedragen door De Leerfabriek direct opeisbaar. Indien er niet wordt voldaan aan de betaling kan de directie van De Leerfabriek direct het abonnement stopzetten en de toegang worden geweigerd. Het verschuldigd bedrag dient dan alsnog betaald te worden.
 2. De Leerfabriek is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de blessures en/of letsel die tijdens, voor of na de workshops en andere gerelateerde zaken kunnen worden opgelopen.
 3. De Leerfabriek sluit elke aansprakelijkheid voor schade (c.q. lichamelijk letsel) van een bezoeker/lid of een vanwege bezoeker/lid aanwezige derde uit, tenzij de schade (c.q. lichamelijk letsel) is ontstaan door omstandigheden die op de grond van dwingend recht voor haar risico komen. Indien De Leerfabriek om welke reden dan ook gehouden is te vergoeden, dan zal de schadevergoeding niet hoger zijn dan het bedrag dat maximaal in het onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van De Leerfabriek kan worden uitbetaald. De Leerfabriek is nimmer gehouden enige schade anders dan zaak- of personenschade te vergoeden.

 

 1. In geval van overmacht is De Leerfabriek niet gehouden eventuele verplichtingen na te komen en worden deze voor de duur van de overmacht opgeschort. Aanspraak op schadevergoeding is in geval van overmacht uitgesloten.
 2. De Leerfabriek is niet aansprakelijk voor diefstal of verlies van goederen van leden of bezoekers.
 3. Het met opzet beschadigen van eigendommen van De Leerfabriek/ De Cour zal in rekening worden gebracht.
 4. Bij het opzeggen van het vast lidmaatschap is er een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk te worden gedaan.
 5. De Leerfabriek is gerechtigd om jaarlijks per begin van het nieuwe schooljaar (Regio Zuid) het bedrag per module voor “vast lidmaatschap” dan wel “betalen per module” aan te passen. Ten eerste per schooljaar 2020.
 6. Op alle met De Leerfabriek gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 7. Tijdens de zomervakantie is De Leerfabriek gesloten. Dit betreft de gehele zomervakantie in de regio Zuid. Lidmaatschappen worden hierdoor bevroren en gaan weer in bij de start van de eerste module van het nieuwe schooljaar.
 8. Mocht een kind ziek zijn, dient dit voor 10:00 uur op dezelfde dag gemeld te worden bij De Leerfabriek. Dit kan telefonisch of via de mail.
 9. Bij ziek- of afmelding is geen inhaalmogelijkheid of reductie op het lidmaatschap mogelijk. Bij langdurig ziekbed of afwezigheid geldt de opzegtermijn van 1 maand.
 10. Wanneer u meerdere kinderen heeft met een lidmaatschap, heeft uw 2de kind recht op 10% korting en uw 3de kind en/of overige kinderen recht op 20% korting.